Czym są poziomy recyklingu?

recykling

Gospodarka odpadami komunalnymi nie może przebiegać w sposób dowolny. Biorąc pod uwagę troskę o środowisko naturalne, całość procesu jest ściśle uregulowana, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Celem nadrzędnym jest doprowadzenie procesów recyklingu do poziomu zapewniającego tzw. gospodarkę bezodpadową. Zobaczmy, czym są poziomy recyklingu i kogo one dotyczą?

Poziomy recyklingu w ujęciu prawnym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, jak również Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina musi jawnie co roku informować społeczeństwo, jakie udało się jej i podmiotom odbierającym odpady osiągnąć poziomy recyklingu wymagane prawem w odniesieniu do każdej grupy rodzajowej odpadów.

Jakie poziomy recyklingu musi osiągnąć gmina?

Zgodnie ze wspomnianą ustawą gminy muszą osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, w wysokości minimum 50% wagowo w 2020 roku. Ale już w następnych latach wartość ta ulegnie znacznym zmianom. W 2021 roku wyniesie 20% wagowo, w 2022 roku – 25%, w roku 2030 osiągnąć poziom 60% wagowo a w 2035 roku 65% wagowo.

W odniesieniu do ponownego użycia, recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości nie mniejszej niż 70% wagi. Dużą wagę przywiązuje się również do odpadów biodegradowalnych, które w myśl przepisów od lat stosowane są na nie dość duże ograniczenia i wymogi. W latach poprzednich mogły one podlegać składowaniu w następujący sposób: do dnia 16 lipca 2013 r. – gminy nie mogą przekazywać więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo. Wszystko po to, aby móc utrzymać czystość i porządek na terenie gmin i tym samym całym terytorium Polski.