Gdzie wyrzucać worki po nawozach?

worek z nawozem chemicznym

Worki po nawozach bywają kłopotliwe – w niektórych sytuacjach dopuszczalne jest ich wyrzucanie do pojemników na odpady komunalne, ale równie często zostają zakwalifikowane do odpadów niebezpiecznych. Zdarza się, że rolnicy spotykają się z odmową przyjęcia worków na PSZOK i dostają zalecenie oddania worków do utylizacji.

Worki z polipropylenu mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o odpadach art. 3 ust. 1 pkt 3 worki PP nie są odpadem niebezpiecznym i mogą być przyjmowane przez punkty PSZOK na podstawie uchwały rady gminy.

W sytuacji, gdy worki po nawozach zawierają szkodliwe odpady i związki chemiczne wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku, to muszą zostać zutylizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Takie worki klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i muszą zostać oddane do specjalistycznego przedsiębiorstwa, które zajmuje się ich utylizacją.

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Nasza firma zajmuje się odbiorem odpadów niebezpiecznych, również worków po nawozach, które następnie poddawane są utylizacji. Worki najpierw są segregowane, po czym wdrażana jest odpowiednia procedura – odpady mogą zostać zutylizowane metodą termiczną, poprzez autoklawowanie, przetwarzanie mikrofalowe lub dezynfekcję chemiczną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych z komunalnymi oraz ich składowanie, spalania i zakopywanie – za takie postępowanie grożą bowiem wysokie kary finansowe. Worki mogą wydzielać szkodliwe związki do atmosfery, które akumulują się w glebie i wpływają na jakość okolicznych upraw. To samo dzieje się, gdy worki trafiają na wysypiska śmieci.