Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Należą do nich przedmioty wytwarzane przez przemysł i gospodarstwa domowe oraz szkodliwe substancje. Podlegają unieszkodliwieniu w specjalnie do tego przystosowanych zakładach.  Mogą być składowane i wywożone w specjalnych kontenerach na śmieci.

Odpady niebezpieczne kojarzone są przeważnie z przemysłem, ale źródłem ich powstawania są także gospodarstwa domowe. Jak sama nazwa wskazuje, są to śmieci będące wręcz zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia, więc muszą być utylizowane, np. spalane. Do kategorii tej zalicza się materiały: wybuchowe, utleniające, łatwopalne, odpady ciekłe, stałe, gazowe i reagujące z wodą; aerozole, drażniące, toksyczne, rakotwórcze, żrące, zakaźne, uczulające, ekotoksyczne itp. Składnikami determinującymi o niebezpiecznym charakterze odpadów są: związki miedzi, siarki, chromu niklu, kobaltu, cynku, ołowiu, cyny oraz rtęć, a także azbest. Do materiałów zagrażających zaliczane są farmaceutyki.  Do śmieci uznawanych za niebezpieczne zaliczają się: świetlówki i żarówki energooszczędne; akumulatory i baterie; zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; tonery, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, środki czyszczące, dezynfekujące i dezynsekujące; nawozy i środki ochrony roślin.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Składowanie odpadów niebezpiecznych zagraża ludziom, zwierzętom i roślinom. Nie należy ich wyrzucać do pojemników komunalnych. Podlegają one utylizacji, a przy niektórych grupach, przeprowadzana jest dezynfekcja chemiczna. Firma Recykler zajmująca się recyklingiem przewozi odpady niebezpieczne, rolnicze, budowlane oraz inne surowce wtórne. Dysponuje zestawami samochodów ciężarowych typu hakowce z przyczepą do przewozu towarów o masie do 24 ton oraz kontenerami o pojemności 36 m3. Obsługuje ADR, SENT oraz BDO. Mając potrzebę odbioru materiałów niebezpiecznych, wystarczy skontaktować się z przedsiębiorstwem i umówić się na odbiór.