Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

śmieciarka

Ustawa o odpadach ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu nadmiernego wytwarzania odpadów na środowisko naturalne i ludzi. Kto posiada obowiązek wpisu do BDO? Jak dzięki tym regulacjom jest możliwa większa efektywność gospodarowania odpadami?

Obowiązek wpisu do BDO!

Czym jest BDO i kto ma obowiązek wpisu do tego rejestru? Skrót BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi ono integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO pozwala na gromadzenie różnych informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych, jak i sprawozdawczych. Obowiązek wpisu do tego rejestru mają trzy grupy przedsiębiorców:

  • Wytwarzający odpady,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych), sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
  • producenci, eksporterzy, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.

Lista przedsiębiorców objętych obowiązkowym wpisem do rejestru BDO jest bardzo obszerna, a jego przedmiotowy charakter uzależniony jest od różnego rodzaju branż, które zostały wymienione w ustawie o odpadach.

Kiedy wpisać się do rejestru BDO?

Wpis powinien być dokonany już przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Termin na dokonanie wpisu wynosi 30 dni pod warunkiem, że wniosek, który jest składany, jest kompletny i nie posiada błędów. Do takiego wniosku należy dołączyć kopię opłaty rejestrowej oraz oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. O dokonanym wpisie przedsiębiorca zostanie poinformowany pisemnie wraz z podaniem indywidualnego numeru rejestrowego. Otrzymany numer powinien być zamieszczany na dokumentach firmowych. Również otrzymany login i hasło posłużą do logowania w systemie BDO i sporządzenia wymaganych sprawozdań.