Co wchodzi w skład odpadów rolniczych?

kontener z odpadami rolniczymi

Odpady rolnicze to naturalne i nienaturalne produkty uboczne związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Do tej kategorii zaliczane są różne odpady organiczne i nieorganiczne w postaci stałej, płynnej i półpłynnej oraz śmieci pochodzenia przemysłowego.

Odpadami rolniczymi są:

  • fragmenty roślin
  • pozostałości zwierzęce
  • opakowania po nawozach, nasionach i środkach ochrony roślin
  • opakowania po preparatach weterynaryjnych
  • zużyta odzież ochronna
  • pozostałości mechaniczne i stare maszyny

Jako odpad należy rozumieć każdą substancję lub przedmiot, których właściciel zamierza się pozbyć lub jest do tego zobowiązany.

Podział odpadów rolniczych

Można rozróżnić dwie podstawowe kategorie odpadów rolniczych:

  • Odpady niebezpieczne – agrochemikalia, padłe zwierzęta, odpadowa tkanka zwierzęca, odpady z produkcji, chemia organiczna, środki ochrony roślin, oleje i paliwa, odpady opakowaniowe, zużyte pojazdy i maszyny, baterie i akumulatory;
  • Odpady inne niż niebezpieczne – odpady metalowe, odchody zwierzęce, osady z mycia i czyszczenia, opakowania z papieru i tworzyw sztucznych, zużyte ubrania niezanieczyszczone środkami niebezpiecznymi, stary sprzęt niezawierający cieczy, gruz oraz narzędzia weterynaryjne.

Obrót odpadami rolniczymi

Odpady rolnicze mogą zostać wydane firmie, która posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub przekazane podmiotowi świadczącemu usługi wywozu odpadów. Warto jednak wiedzieć, że oddanie odpadów firmie zajmującej się ich utylizacją wiąże się także z przekazaniem odpowiedzialności za ich zagospodarowanie. W przypadku korzystania z usług firm transportowych odpowiedzialność za utylizację ciąży na wytwórcy. Co więcej, przekazanie odpadów podmiotowi bez uprawnień skutkuje wysokimi karami finansowymi.