Jak gospodarować odpadami żeby uniknąć kar środowiskowych?

przepełnione pojemniki na śmieci

Wytwórcy odpadów są zobowiązani usuwać odpady zgodnie z literą prawa, a niedostosowanie się do obowiązujących wymogów związane jest z wysokimi karami finansowymi. W polskim ustawodawstwie kwestia gospodarowania odpadami jest dość szeroko opisana, a ponieważ wciąż dążymy do spełnienia oczekiwań Unii Europejskiej w tym zakresie, to prawo ulega częstym zmianom.

Obowiązki wytwórcy odpadów

Każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest do wystawiania Karty Przekazania Odpadu KPO, która zawiera informacje o podmiocie wytwarzającym, transportującym i zbierającym odpady. Nasza firma zajmuje się zarówno wywożeniem śmieci, jak i ich utylizacją oraz recyklingiem surowców wtórnych. Przy każdym odbiorze śmieci zabieramy uzupełnione KPO. Każda firma transportująca odpady musi mieć wpis do rejestru BDO i nadany numer ewidencyjny, który musi widnieć na karcie KPO.

Wytwórcy odpadów, którzy wytwarzają więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5 ton odpadów przemysłowych rocznie zobowiązani są do składania rocznych sprawozdań u Marszałka Województwa oraz prowadzenia KEO, czyli kart ewidencji odpadów definiujących sposób powstania i przetworzenia odpadu.

Metody gospodarowania odpadami

Wytwórcy odpadów mają obowiązek składowania odpadów w sposób niezagrażający środowisku oraz przekazywania odpadów firmom mającym zezwolenia w zakresie utylizacji i przetwórstwa. Sposób przechowywania odpadów zależny jest od typu prowadzonej działalności i rodzaju odpadów. Oprócz odpadów przemysłowych firmy produkują także odpady komunalne, które podlegają odrębnym przepisom. Wart zaznaczenia jest fakt, że odpadów komunalnych nie można mieszać z odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi, które muszą zostać zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska i nie mogą trafić na wysypisko.