Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

kobieta pisząca na komputerze

Ewidencja odpadów w roku 2022 może być prowadzona jedynie poprzez indywidualne konto w BDO, czyli Bazie danych o produktach i opakowaniach. Obowiązek sporządzania ewidencji i sprawozdawczości dotyczy przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Prowadzi się ją w wersji elektroniczne, bezpośrednio we wskazanym systemie.

Ewidencja odpadów – jak ją prowadzić?

Wpisów na karcie ewidencji odpadów dokonuje się na bieżąco w BDO. Jest to dokument, który prowadzi się w systemie rocznym. Pokazuje on co działo się  odpadami od momentu, kiedy pojawiły się one u przedsiębiorcy, do czasu aż trafią do właściwego podmiotu zajmującego się gospodarką odpadami i ich przetwarzaniem. W ewidencji odpadów ogromne znaczenie ma przyporządkowanie im właściwych kodów. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów. Każdy taki kod składa się z 6 cyfr, pośród których każda ma określone znaczenie. Pierwsze dwie odnoszą się do rodzaju odpadów, kolejne dwie to ich podgrupa, a dwie ostatnie to rodzaj odpadów.

Mali przedsiębiorcy, którzy wytwarzają niewielkie ilości odpadów rocznie, mają możliwość prowadzenia tzw. ewidencji uproszczonej. Oznacza to, że mogą ją prowadzić jedynie stosując karty przekazania odpadów. Ponadto warto wspomnieć, że przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji odpadów komunalnych, czyli takich, które powstają w jego firmie w związku z bytowaniem ludzi.

Czemu niezbędna jest ewidencja?

Jej skrupulatne prowadzenie ma duże znaczenie dla odpowiedniego wykonania sprawozdania rocznego, dotyczącego odpadów. Celem ustawodawcy, w związku z wprowadzeniem takiego obowiązku było uregulowanie kwestii odpadów niebezpiecznych i innych kłopotliwych, ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego i wspieranie recyklingu. Jest to element zrównoważonej polityki proekologicznej i nastawionej na minimalizowanie ilości odpadów, jakie pojawiają się na wysypiskach i staja się realnym zagrożeniem. W ten sposób już sami przedsiębiorcy kontrolują ilości, jakie wytwarzają.