Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

odpady medyczne

Zgodnie z definicją odpady medyczne to wszelkie substancje powstałe przy: leczeniu, diagnozowaniu, profilaktyce i realizacji procedur medycznych prowadzonych w ośrodkach leczniczych, i obiektach badawczych. Stałe, ciekłe i gazowe odpady medyczne wymagają szczególnego traktowania i unieszkodliwienia przez profesjonalne firmy z branży recyklingowej. Sprawdźmy, jak wygląda klasyfikacja tych odpadów, i co w ogóle można uznać za odpady medyczne.

Cztery grupy odpadów medycznych

Odpady medyczne dzielą się na cztery podstawowe grupy: odpady bytowo-gospodarcze, odpady stanowiące zagrożenie infekcyjne dla innych ludzi, odpady specjalne oraz odpady wtórne. Grupa odpadów specjalnych jest szczególnie i obejmuje wszelkie pozostałości radioaktywne, oleje, substancje nienadające się do spalenia, zużyte bateria oraz uszkodzone termometry rtęciowe.

Klasyfikacja odpadów medycznych – co musisz wiedzieć?

Odpady medyczne zostały zaklasyfikowane do grupy 18 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Wśród odpadów medycznych i weterynaryjnych wyróżnia się, m.in. odpady diagnostyczne oraz powstałe wskutek profilaktyki medycznej, narzędzia chirurgiczne, części ciała oraz pojemniki na płyny fizjologiczne oraz inne odpady. Do tej ostatniej grupy zalicza się przede wszystkim pozostałości medyczne zawierające drobnoustroje bądź ich toksyny oraz wszelkie formy zdolne do transmisji materiału genetycznego (zainfekowany produkty higieny osobistej oraz podkłady). Oprócz tego do odpadów medycznych zaliczane są wszystkie chemikalia oraz leki, a także pozostałości pozabiegowe z gabinetów stomatologicznych.

Kąpiele lecznicze jako szczególnie groźne odpady medyczne

Wbrew pozorom do kategorii odpadów medycznych zaliczane są także zużyte kąpiele lecznicze, które wykazują aktywność biologiczną, oraz pozostałości posiłków z oddziałów chorób zakaźnych. To szczególnie niebezpieczne odpady, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, i mają wpływ na stan środowiska naturalnego. Jedynie licencjonowane firmy, zajmujące się transportem i utylizacją, posiadają uprawnienia do pracy z odpadami medycznymi.