Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

odpady

Odpowiednie magazynowanie odpadów ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Niezależnie od ich rodzajów, ważne jest to, by były odpowiednio przechowywane i przekazywane do recyklingu lub utylizacji. Szczególną rolę odgrywa jednak prawidłowe składowanie odpadów o charakterze niebezpiecznym, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i świata, w którym żyją. Zasady ich składowania zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z września 2020 roku. Przepisy odnoszą się do osób lub przedsiębiorców, którzy zajmują się gromadzeniem i utylizacją odpadów będących realnym zagrożeniem dla organizmów żywych. Firma Recykler Szczecin profesjonalnie zajmuje się odbiorem odpadów i ich składowaniem w przeznaczonych do tego miejscach.

Jak prawidłowo powinny być magazynowane odpady niebezpieczne?

Odpady klasyfikowane do grupy niebezpiecznych powinny być przede wszystkim przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach i kontenerach, które uniemożliwiają przedostawanie się toksycznych substancji do środowiska. Ich przechowywanie jest dopuszczalne w wyłącznie przeznaczonych do tego miejscach, wydzielonych spośród pozostałych części składowiska. Magazynowanie powinno być prowadzone w sposób selektywny, czyli odnoszący się do tego, by nie łączyć ze sobą składowania odpadów niebezpiecznych różniących się właściwościami, stanem skupienia, oraz ewentualnymi zagrożeniami, które mogą się pojawiać w przypadku rozszczelnienia się pojemników. W sytuacji, gdy magazynowe są odpady np. wrażliwe na podwyższoną temperaturę, należy je przechowywać w pomieszczeniach zapewniających optymalne warunki.

Ponadto odpady niebezpieczne muszą być odpowiednio oznaczone, tak, by informacje były czytelne i zrozumiałe dla każdego, kto mógłby mieć z nimi kontakt. Oznaczenie stanowi specjalny kod oraz naklejka ADR (biała tablica zawierająca napis „Opady niebezpieczne”). Te informacje muszą być umieszczone na pojemnikach i kontenerach w sposób trwały i odporny na działanie czynników atmosferycznych. Jeśli odpady przechowywane są w pojemnikach i kontenerach powyżej 5 litrów, muszą zawierać również etykietę informującą o dacie rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu. W przypadku składowania odpadów niebezpiecznych w oddzielnym pomieszczeniu takie oznaczenie powinno być umieszczone bezpośrednio przed wejściem do obiektu lub na bramie wjazdowej do określonej części składowiska.