Odpady medyczne w świetle ustawy

lekarz

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w aspekcie utylizacji odpadów jest trudną sprawą. Składowania np. odpadów medycznych nie można powierzyć „byle komu”. Ich gospodarką w świetle nowoobowiązujących przepisów mogą zająć się jedynie konkretni do tego celu wyznaczone podmioty gospodarcze. Zobaczmy zatem, co na temat odpadów medycznych mówi ustawa?

Czym są odpady medyczne?

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego postępowanie z odpadami medycznymi jest ściśle regulowane prawem. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO. Dodatkowo wytwórcy odpadów medycznych muszą być zarejestrowani w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Od strony prawnej postępowanie z odpadami medycznymi jest regulowane przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975). Odpady medyczne są to wszystkie substancje związane z procesem profilaktyki chorób, ich leczenie oraz diagnozowania.

Postępowanie z odpadami medycznymi

W § 1 ust. 2 r.p.o.m. wprowadzono klasyfikację na trzy grupy odpadów medycznych: zakaźne, niebezpieczne, inne niż zakaźne (poprzednio określane jako „specjalne”); inne niż niebezpieczne (poprzednio określane jako „pozostałe”). Dodatkowo sprecyzowano istnienie trzech grup zagadnień zajmujących się postępowaniem z odpadami medycznymi m.in. ze względu na miejsce powstawania odpadów. Wyróżnia się zatem odrębne zasady dla postępowania z odpadami powstałymi w wyniku udzielania świadczeń medycznych, gromadzenia ich w pojemnikach lub workach, czy też warunki transportu wewnętrznego do miejsca ich składowania, spełniającego określone wymagania w tym obszarze.

W workach o kolorze czerwonym należy gromadzić pojemniki na krew. Worki o kolorze żółtym przeznaczone są do odpadów chemicznych i niebezpiecznych. W przypadku potencjalnie zakaźnych odpadów medycznych są one składowane w miejscu powstania do worka czerwonego, po czym dodatkowo do pojemnika czerwonego, oznaczonego napisem: „Materiał zakaźny dla ludzi”.

Unieszkodliwianie tych odpadów wymaga uzyskania zezwolenia marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.